Procedure
Als uw partner en u willen scheiden, bestaat de mogelijkheid om via mediation samen afspraken te maken over de gevolgen van de echtscheiding. In dat traject worden beide partners begeleid door één mediatior.

Het doel van mediation is om samen in gesprekken naar een oplossing toe te werken. Daarbij kan elke partner zich laten bijstaan door een eigen advocaat of adviseur. De afspraken die u met elkaar maakt, worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant, de overeenkomst die door uw beiden wordt ondertekend.

Echtscheidingsconvenant
Het echtscheidingsconvenant wordt met een verzoekschrift echtscheiding (en een ouderschapsplan als er minderjarige kinderen zijn) bij de rechtbank ingediend. Na ongeveer vier weken volgt de echtscheidingsuitspraak (beschikking).
Die uitspraak wordt met behulp van uw advocaat/mediator ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en pas dan is uw echtscheiding definitief.

De ervaring leert dat een echtscheiding die via mediation leidt tot een overeenkomst tussen de (ex)echtgenoten, op langere termijn meer tevredenheid oplevert dan een beslissing van de rechter. Dat is ook logisch, de overeenkomst is immers een oplossing die u allebei goed (genoeg) vindt.

Daarbij verloopt een echtscheiding via mediation meestal sneller, harmonieuzer en met minder kosten dan een echtscheidingsprocedure voor de rechter.

De wijze waarop de mediation verloopt hangt van een aantal factoren af,zoals het conflict dat zich voordoet, de persoonlijke inbreng van partijen, de taakopvatting van de mediator en de fase waarin het conflict zich bevindt.

In grote lijnen verloopt de mediation volgens de volgende fasen:

1. Intake
Doorgaans vindt de intake met beide/alle partijen plaats, soms wordt de voorkeur gegeven aan afzonderlijke intake van partijen. Er zal worden uitgelegd wat mediation inhoudt en wat partijen kunnen verwachten van de mediation. Partijen kunnen daarnaast aangeven wat zij van de mediation verwachten en hoe zij de gesprekken willen voeren. De mediationovereenkomst zal worden doorgenomen en worden ondertekend wanneer partijen en mediator besluiten de mediation aan te willen gaan. Eventueel lopende juridische procedures zullen worden bevroren.

2. Verkennen
In deze fase van het gesprek kunnen partijen vertellen waar het conflict uit bestaat , wat dit voor het betekent in emotioneel, praktisch en materieel opzicht en wat zij met het gesprek willen bereiken.

3. Onderhandelen
Doordat het voor partijen over en weer gaandeweg helder wordt wat er speelt, ontstaat er ruimte om op creatieve wijze samen te zoeken naar oplossingen en te kiezen voor die opties waar een ieder zich in kan vinden.

4. Afronding
Bij de afsluiting ondertekenen partijen doorgaans een vaststellingsovereenkomst, waarin de afspraken staan n.a.v. de onderwerpen van gesprek die aan de orde zijn geweest. Veelal worden er tevens afspraken gemaakt over hoe er in de toekomst overleg zal plaatsvinden tussen partijen.